0850600400 06 53 87 95 27

Winston 24
5721 TS Asten

info@weringexpert.nl

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Van den Heuvel Pennings VOF

 

Artikel 1. ALGEMEEN

 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of opdrachten en diensten van Van den Heuvel Pennings VOF hierna VDH

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door VDH niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door VDH is bevestigd.

 

Artikel 2. AANBIEDINGEN

 

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door VDH desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht.

2.2. De op de website, in prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden VDH niet.

 

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

 

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat VDH de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de opdrachtbevestiging van VDH en deze algemene voorwaarden.

3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd of een opdracht tot meerwerk wordt verstrekt, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door VDH bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen oplevertermijn c.q. levertijd van uitvoering komt door de wijziging te vervallen.

3.3. Opzegging van een jaarcontract dient (aangetekend) schriftelijk en drie (3) maanden voor einde van het contract te geschieden, in gebreke waarna de overeenkomst voor een periode van een (1) jaar stilzwijgend wordt verlengd.

 

Artikel 4. PRIJZEN

 

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die VDH in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn, exclusief BTW en andere onder de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren (25%) en tarieven in euro’s tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn meerkosten verbonden. Indien aflevering heeft plaatsgevonden zijn de materialen verder voor verantwoording koper. Bij levering van materialen worden verzend- of transportkosten in rekening gebracht. Bij werkzaamheden onder de € 50,00 worden administratie- en/of portokosten in rekening gebracht.

4.2. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, is VDH gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen.

4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is VDH gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

4.4. VDH is gerechtigd jaarlijks een prijsstijging door te voeren conform het percentage zoals vastgesteld door CBS.

4.5. Voor werkzaamheden buiten de gemeenten Asten, Deurne en Someren worden door VDH voorrijdkosten berekend.

4.6. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – en een afspraak is gemaakt en wederpartij niet aanwezig blijkt te zijn, dan is wederpartij (ook wanneer deze gevestigd is binnen de gemeente Asten, Deurne of Someren) altijd de voorrijkosten verschuldigd, zulks verhoogd met de kosten voor 1 uur inspectiekosten.

4.7. Bij werkzaamheden op basis van plaagdierbestrijding exclusief rodenticide is VDH gerechtigd het starttarief van 1 uur te hanteren. De tijd daarboven zal telkens op elke 15 minuten worden afgerond.

 

Artikel 5. BETALING

 

5.1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.

5.3. VDH is gerechtigd bij een aanmaning een bedrag ad. € 20,00 voor administratiekosten in rekening te brengen.

5.4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is VDH alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag. 5.4. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

5.5 Betaling via eenmalige incasso is mogelijk. Hier worden € 2.50 administratiekosten in meerdering gebracht. Artikel 6. ANNULERING In geval van annulering door wederpartij zijn alle door VDH ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 25 % van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door VDH ten gevolge van de annulering geleden schade.

 

Artikel 7. UITVOERING OVEREENKOMST

 

7.1. VDH zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels. De ongediertebestrijding zal geschieden onder of door direct toezicht van een daartoe deskundig persoon

7.2. VDH is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij VDH.

7.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VDH aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VDH worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VDH zijn verstrekt, heeft VDH het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen. 2

7.4. De rapportagemap van VDH dient altijd VERPLICHT op de bestrijdingslocatie aanwezig te zijn. Wederpartij is niet gerechtigd om concurrenten inzage te geven in de door VDH geleverde rapportagemap. Dit geld ook voor de inlogcodes voor het digitale rapportagesysteem.

7.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan VDH de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.6. VDH draagt zorg voor de afdracht en inhouding van belastingen, premies en/of heffingen voor zover deze betreffen de door haar verrichte werkzaamheden en levering van goederen en diensten. VDH draagt geen enkele andere verantwoordelijkheid ter zake en is niet aansprakelijk voor betaling van enig andere premie, belasting en/of heffing. Deze belastingen, premies en/of heffingen komen geheel voor rekening van de wederpartij, die VDH vrijwaart voor aanspraken van derden te dier zake (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot aanspraken en verplichtingen uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid).

7.7. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door VDH als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon incl. winstopslag.

7.8. Bij een bezoekfrequentie van 8 bezoeken per jaar berekent VDH wederpartij geen extra kosten indien meerdere noodzakelijke inspecties dienen te worden uitgevoerd, mits anders vermeld in de offerte.

7.9. Bij een bezoekfrequentie van 2, 4 of 6 bezoeken per jaar worden extra bezoeken door VDH aan wederpartij in rekening gebracht.

7.10. De wederpartij waarmee VDH vooraf afspraken heeft gemaakt dienen er voor te zorgen dat de inspectie vloeiend kan worden uitgevoerd. VDH is gerechtigd onnodige wachttijden door te berekenen aan de wederpartij.

7.11. Bij levering van vliegenlampen dient wederpartij ervoor zorg te dragen dat de toestellen worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

7.12. Indien VDH bij wederpartij defect lokaasmateriaal aantreft, is VDH gerechtigd dit te vervangen zonder toestemming van de wederpartij. De kosten hiervan worden gefactureerd aan de wederpartij.

7.13. Bij spoedwerkzaamheden worden extra kosten berekend. Bij werkzaamheden op zaterdag en zondag wordt 200% doorberekend.

 

Artikel 8. BESTRIJDING VAN KNAAGDIEREN

 

8.1. De weringmaatregelen als door VDH aangegeven in een inspectierapport moet binnen de aangegeven termijn door wederpartij zijn aangebracht waarbij de deuren zo veel mogelijk gesloten dienen te blijven.

8.2. De afgesproken delen van het pand zoals kruipruimtes moeten bereikbaar worden gemaakt door de wederpartij.

8.3. Lokdozen en voerkisten mogen alleen in overleg met VDH verplaatst worden. Tevens dienen deze voerkisten aan de buitenkant schoon gehouden te worden door de wederpartij.

8.4 Bestrijding van ratten en muizen met rodenticide buiten gebouwen is bij wet verboden en aan strikte eisen verbonden ( IPM rattenbestrijding) Boetes die voortvloeien doordat klanten zelf rodenticide buiten plaatsen worden dan ook op klant verhaald.

8.5 Kadavers van ratten en muizen worden door opdrachtgever zelf ter destructie afgevoerd.

8.6 KGA afval wordt door agrarische opdrachtgevers zelf afgevoerd naar erkend afvalverzamelaar.

Artikel 9. HET BESTRIJDEN INSECTEN EN MIJTEN 9.1. Bij bestrijding van vliegende en kruipende insecten, mag de behandelde ruimte pas na 2 uur en grondig te zijn geventileerd, weer worden betreden. Wederpartij dient voor aanvang van de bestrijding etenswaren af te dekken of weg te nemen. Aquaria dienen afgedekt te zijn en de pomp dient uitgeschakeld te zijn. Na het ventileren dient men de werkbladen (tafels, aanrechtbladen etc.) met een natte doek af te nemen. Bij overige insecten dient wederpartij vooral de, in de offerte afgesproken, ventilatietijd en de tijd dat men de ruimte niet mag betreden aan te houden.

Artikel 10. HET BESTRIJDEN VAN INSECTEN IN HET ALGEMEEN A. In de offerte vermelde afspraken over afdekken, etc. dienen te worden nagekomen. B. Levensmiddelen zoveel mogelijk verwijderen, in het bijzonder fruitschalen, etc. C. Huisdieren en personen de ruimte niet laten betreden binnen in de offerte vermelde tijd. D. Meerwerk zal worden berekend in een reële verhouding met het door ons meer uitgevoerde werk. E. VDH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruikte product. F. Vlekken ontstaan door oplossingen van bestrijdingsmiddelen op plafonds en wanden, zijn niet voor rekening van VDH.

 

Artikel 11. HET BESTRIJDEN VAN HOUTAANTASTENDE INSECTEN, SCHIMMELS, ZWAMMEN EN PREVENTIEF BESCHRERMEN VAN HOUT

 

 1. Het te behandelen hout moet in overeenstemming met afspraken in het inspectierapport of in de offerte, zo goed mogelijk bereikbaar zijn.
 2. De te behandelen ruimtes moeten ontruimd worden.
 3. Bouwkundige gebreken moeten zo goed mogelijk hersteld zijn, een en ander als aangegeven in het inspectierapport. Lekkages moeten spoedig worden verholpen.
 4. Het te behandelen hout moet spuitklaar zijn. Indien dit niet het geval is, zal VDH het spuitklaar maken. Dit wordt als meerwerk spuitklaar maken opgegeven. Zo niet, dan gaat VDH er van uit dat alles spuitklaar is.
 5. Indien er volgens afspraak toch bepaalde goederen blijven staan, dienen deze zeer goed door de wederpartij te worden afgedekt met deugdelijke folie.
 6. Levensmiddelen, ook groente en fruit, dienen altijd verwijderd te worden door de wederpartij. Meerwerk ontstaan doordat wederpartij gemaakte afspraken niet is nagekomen wordt door VDH doorberekend aan de wederpartij.
 7. Open vuur en vooral ook “waakvlammen” moeten door de wederpartij worden gedoofd.
 8. Huisdieren mogen gedurende de behandeling evenals personen, tot 48 uur na de behandeling niet langdurig in de ruimtes verblijven. Dit geldt ook voor aangrenzende vertrekken. Let hierbij ook op vogels en vissen.
 9. Elektronische apparatuur, tl’s, etc. moeten door de wederpartij deugdelijk afgedekt en ontkoppeld worden; plexiglas, vloerbedekkingen etc. moeten eveneens deugdelijk worden afgedekt.
 10. Na de behandeling moet voldoende worden geventileerd en mogen de behandelde ruimtes en aangrenzende ruimtes gedurende 48 uur niet langdurig worden betreden.
 11. Indien het een “open”dakconstructie betreft (d.w.z. zonder beschot) moeten vijvers buiten ook goed worden afgedekt door de wederpartij. Lekkages ontstaan op onderliggende plafonds etc. zijn niet voor rekening van VDH.
 12. Garanties op alle door VDH behandelde delen zijn volgens de normen van de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven. D.w.z. op geschilderde, gebeitste, onbereikbare en onbehandelde delen wordt geen garantie gegeven.
 13. Inspectierapporten hebben alleen betrekking op de door VDH bekeken en bereikbare delen. Dit geldt tevens voor 3 adviezen. VDH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor delen die niet bekeken konden worden bij de inspectie.
 14. Na behandeling is het mogelijk dat u toch nog hoopjes boormeel aantreft. Dit betekent dat de larven nimfen zijn geworden en dat deze zich toch nog een weg naar buiten proberen te vreten. Zij zullen echter sterven.
 15. Boktoraantastingen dienen door VDH open gemaakt te worden, waardoor zichtbare schade aan de constructie ontstaat. Dit is nodig voor een afdoende bestrijding. Indien bij inspectie geen boktorsporen waren aangetroffen en deze bij de bestrijding wel worden aangetroffen, zal het openkrabben van de aantasting als meerwerk worden berekend, dit in overleg met de wederpartij.
 16. Indien zich vleermuizen ophouden in de kap van een gebouw en dit bekend is bij de wederpartij, moet dit vroegtijdig gemeld worden bij VDH. Dit geldt ook voor kerkuilen. Alle beschermde diersoorten mogen geen slachtoffer worden.
 17. VDH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruikte product.
 18. Meerwerk als gevolg van het niet uitvoeren van punt, A, B, D, E, F, I, K, en O zal doorberekend worden.
 19. Ook het gebruik van extra vloeistof en meer spuitwerk zal als meerwerk verrekend worden

Artikel 12. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

 

12.1. VDH is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;

– faillissement van wederpartij wordt aangevraagd of het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

12.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van VDH passende zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

 

13.1. VDH is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. Elke vordering tot schadevergoeding zoals omzetderving gevolgschade of schade uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van VDH of leidinggevende ondergeschikten. 13.2. VDH is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

13.3. VDH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

13.4. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade (zoals schade aan lokdoosjes), welke gedurende de bestrijdingperiode aan de goederen al dan niet met schuld van de wederpartij en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet. Wederpartij is aansprakelijk voor teruggave van alle goederen in dezelfde staat als waarin hij het van VDH ontvangen heeft. Na retournering worden alle goederen gecontroleerd.

13.5. Mededelingen door de of namens VDH betreffende de kwaliteit van de (te) verricht(t)e(n) werkzaamheden, de behandeling in ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan. VDH verplicht zich er toe zich in te spannen om de bestrijdingswerkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat. De aard van deze werkzaamheden laat niet toe dat VDH zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat. VDH is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de wederpartij of van derden of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van VDH. In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan.

Iedere aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald wordt door onze (milieu)schadeverzekering. Bij het verkopen van producten garandeert VDH dat deze zijn toegestaan in Nederland of in het land van levering. Hierbij wordt gekeken naar datum levering en datum toelating.

Iedere aansprakelijkheid van VDH voor schade die ontstaat als gevolg van de betreffende producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van VDH. In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is verkocht.

13.6. VDH is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan (huis)dieren door bijvoorbeeld een defect lokaasmateriaal. Indien sprake is van vergiftiging van huisdieren, dient wederpartij er zo spoedig mogelijk mee naar een dierenarts te gaan om braken op te wekken en het tegengif (vitamine K) toe te dienen.

13.7 VDH is niet aansprakelijk bij schade aan dieren door het uitvallen van stroom of ventilatievoorzieningen. Klant dient hier zelf toezicht en bewaking/beveiliging op te houden.

 

 

 

 

 

 

Artikel 14. OVERMACHT

14.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van VDH, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van VDH kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door VDH ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.                                   14.2. Overmacht geeft VDH het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

 Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID

Salvatorische clausule Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

16.1. De vestigingsplaats van VDH is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens VDH moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.                                                   16.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van VDH is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.                                                                                                                                                   16.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en VDH gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×