06 1549 9355 06 1549 9355

Albert Schweitzerstraat 9
5751MG Deurne

info@mammarina.nl

Algemene voorwaarden

Mammarina, Kado & Lekkernij – 2015

Op deze pagina vindt u de algemene verkoop -, leverings – en betalingsvoorwaarden van Mammarina, kado & lekkernij gevestigd aan de Kolgans 16, 5754 CS Deurne. Ingeschreven bij Kamer van Koophandel Eindhoven onder de naam: Mammarina met nummer: 50771833. Mammarina, kado & lekkernij biedt haar producten aan via webwinkel en heeft geen fysiek winkelpand dat bezocht kan worden. Door een bestelling te plaatsen verklaard u zich akkoord met deze voorwaarden.

1. Algemeen
Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop -, leverings – en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen
Alle prijzen vermeldt op de website en offertes zijn in euro’s, inclusief BTW. Offertes zijn geldig tot 30 dagen na offertedatum. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van type -, druk – en zetfouten, alsmede van prijswijzigingen.

3a. Bestellen en betaling van producten via de website
Na een bestelling ontvangt u per e-mail een bevestiging met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten. U betaald per overschrijving, deze dient dan wel binnen te zijn voordat u de bestelling komt afhalen. Contante betaling alleen mogelijk na overleg. U kunt het bedrag overmaken op Rabobank nummer: NL28 RABO 0148 9135 63, BIC: RABONL2U t.n.v. Mammarina. De minimale afname voor de lekkernijen staan in de prijslijst vermeld, hiervan kan worden afgeweken in overleg met Mammarina, kado & lekkernij. Voor spoed bestellingen kunnen wij extra kosten in rekening brengen.

3b. Bestellen en betaling van grotere projecten bijvoorbeeld Sweet Table
Na goedkeuring van de offerte, welke schriftelijk dient te gebeuren, ontvangt u een bevestiging inclusief factuur met daarin de datum, tijd en locatie. Tevens worden hierin de totale kosten vermeld inclusief bezorgkosten en de borg voor de eventuele huur van het servies. Verder zullen we daar de overige afspraken in vastleggen. Aantallen uit de goedgekeurde offerte worden ten alle tijden aangehouden. De betaling, van de totale kosten, dient 14 dagen voor levering op Rabobank nummer: NL28 RABO 0148 9135 63, BIC: RABONL2U t.n.v. Mammarina te staan bijgeschreven. Tenzij anders is overeengekomen.

3c. Aanbetaling
Bij opdrachten boven de € 250,00 dient 50% te worden aanbetaald. Hiervan kan in overleg worden afgeweken.

4. Kinderfeestjes/workshops
Het aanmelden voor deze activiteiten kan per e-mail: info@mammarina.nl of telefonisch op nummer: 06-15499355. Hiervan ontvangt u een bevestiging inclusief factuur per e-mail met daarin de datum, tijd en locatie. Tevens zullen we telefonisch contact hebben m.b.t. het kinderfeestje of de workshop. Het kinderfeestje is bedoeld voor minimaal 6 kinderen in de leeftijd vanaf 5 jaar. De betaling voor het kinderfeestje of de workshop, dient 14 dagen voor de afgesproken datum op Rabobanknummer: NL28 RABO 0148 9135 63, BIC: RABONL2U t.n.v. Mammarina te staan bijgeschreven. Zodra de betaling is ontvangen is het kinderfeestje of workshop definitief geboekt. De plaats van het kinderfeestje of workshop kan bij de klant thuis zijn of op een locatie welke Mammarina, kado & lekkernij zelf aangeeft. Mocht deze bij de klant thuis zijn, dan moet er rekening gehouden worden met een voorbereidingstijd voor aanvang van de activiteit.

5. Wijzigingen
Indien u wenst om een wijzing aan te brengen min uw bestelling, dient u contact op te nemen met Mammarina, kado & lekkernij per e-mail: info@mammarina.nl of telefonisch op nummer: 06-15499355. Wijzigingen kunnen tot 7 dagen voor levering worden doorgegeven. Eventuele kosten bij wijzigingen worden in rekening gebracht aan de klant.

6. Annuleren
Indien u wenst om de bestelling, te annuleren dient de klant contact op te nemen met Mammarina, kado & lekkernij per email: info@mammarina.nl of telefonisch op nummer: 06-15499355. De dag dat wij uw annulering ontvangen telt als dag van annulering. Voor telefonische annuleringen geldt dat u deze ook schriftelijk dient te bevestigen. Bij annulering van de bestelling tot 14 dagen voor levering zal het door u betaalde bedrag worden teruggestort, mist er geen voorbereidingen zijn getroffen. Bij annulering van de bestelling tot 7 dagen voor levering zal 50% worden teruggestort. Bij annulering van de bestelling in de laatste week voor de datum, vervalt het recht op terugbetaling. Voor annuleringen van grotere projecten zoals Sweet Tables, kinderfeestje of workshop zullen de bovenstaande punten gelden. De annulering dient ten alle tijden schriftelijk te gebeuren.  Hierbij geldt wel, zodra de voorbereidingen gestart zijn bent u in elk geval 50% van de opdracht verschuldigd.

7. Aansprakelijkheid
Mammarina, kado & lekkernij is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsschade. Voor directe schade is Mammarina, kado & lekkernij slechts aansprakelijk in het geval van een duidelijk aantoonbare tekortkoming. Indien Mammarina, kado & lekkernij aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  Mammarina, kado & lekkernij is een eenmansbedrijf. Bij ziekte, familieomstandigheden of andere zwaar wegende privé aangelegenheden waardoor een bestelling niet door kan gaan wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd. In overleg met de klant zal Mammarina, kado & lekkernij naar een geschikte oplossing zoeken. Is dit niet mogelijk,dan zal het reeds betaalde bedrag teruggestort worden. Dit kan echter nooit meer zijn als het bedrag dat voor de bestelling was overeengekomen. Aangezien alle producten vers gebakken worden en met de hand versierd worden, kunnen de vormen, kleuren en decoraties van onze producten afwijken van de getoonde producten op onze website www.mammarina.nl. Mammarina, kado & lekkernij kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

8. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestaties door onze toeleveranciers, storingen in het internet en bugs in het systeem, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen van de aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Mammarina, kado & lekkernij alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Mammarina, kado & lekkernij behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is Mammarina, kado & lekkernij gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Mammarina, kado & lekkernij gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en eventuele bezorging van de bestelling. Mammarina, kado & lekkernij behoudt zich het recht voor om uw e-mailadres eenmalig te gebruiken voor een mailing hoe uw onze samenwerking en lekkernijen heeft ervaren.

10. Vragen / klachten
Mammarina, kado & lekkernij streeft naar tevreden klanten. Mocht u een klacht hebben dan kunt u deze per e-mail naar: info@mammarina.nl sturen. Klachten kunnen tot 3 dagen na aflevering ingediend worden. Indien de klant een klacht indient, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Mammarina, kado & lekkernij behoudt zich het recht voor ten alle tijden deze voorwaarden te wijzigen.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×